Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje

Czcionka:

INFORMACJA PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

W dniach od 10.12.2019 r. do 30.05.2020 r. po stronie polskiej odbyły się działania zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu i Gminę Spreetal w ramach projektu ‘Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne’. W projekcie udział wzięło łącznie 262 osoby (130 mieszkańców gminy Spreetal i 132 gminy Jasień). W trakcie realizacji projektu na świecie pojawiła się straszna choroba covid-19 i ogłoszono pandemię. Ze względu na zakaz wychodzenia z domu i zakaz spotykania się z powodu możliwości zarażenia się wirusem Covid-19 podjęto decyzję o rezygnacji niektórych działań zaplanowanych we wniosku.

Działania projektowe poprzedziło spotkanie wspólnego personelu, w trakcie którego omówiono zaplanowane działania. Pierwszym zaplanowanym działaniem były warsztaty wokalne podczas których uczestnicy projektu wspólnie uczyli się śpiewu kolęd Bożonarodzeniowych polskich i niemieckich. W warsztatach wzięło udział 60 osób. W dniu 11.12.2019 r. w MGOK w Jasieniu odbyły się warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy wykonywali własnoręcznie bombki Bożonarodzeniowe. W warsztatach wzięło udział 40 osób. W dniu 14.12.2019 r. w Jasieniu odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy podczas, którego uczestnicy wspólnie przeżywali nadchodzący czas świąt Bożego Narodzenia. Na Jarmarku odbyła się prezentacja wykonanych ozdób świątecznych, na scenie odbył się wspólny śpiew kolęd, prowadzone były animacje dla dzieci, był Mikołaj i rozdawał dzieciom prezenty/paczki. W jarmarku w ramach projektu wzięło 100 osób w tym 40 dzieci. W dniu 06.01.2020 r. w Jasieniu odbył się Orszak Trzech Króli, mieszkańcy gminy Spreetal poznawali zwyczaje świąteczne związane z tym świętem . W Orszaku w ramach projektu wzięło udział 60 osób. W dniu 24.03.2020 r. w MGOK w Jasieniu przeprowadzone zostały warsztaty z malowania jaja wielkanocnego - gigant przez 2 pracowników MGOK w Jasieniu. Zadanie zmieniło swoją pierwotną formę ze względu na pandemię covid-19.

Drugie spotkanie wspólnego personelu, warsztaty z malowania tradycyjnego jajka, robienie pisanki i kraszanki oraz konferencja podsumująca projekt zostały odwołane ze względu na pandemię covid-19.

Pani dyrektor w trakcie projektu informowała uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014 – 2022 oraz ze środków budżetu państwa. Uczestnicy projektu – mieszkańcy gminy Jasień i gminy Spreetal są zadowoleni z udziału w projekcie ponieważ mogli  poznać zwyczaje świąteczne panujące w obu gminach. Partnerzy planują kontynuację współpracę w dziedzinie kulturowej poprzez  organizację wspólnych projektów gdy będzie już taka możliwość.

 
INFORMATIONEN NACH ABSCHLUSS DES PROJEKTS

In der Zeit von 10.12.2019 bis 30.05 2020 fanden auf der polnischen Seitedie Aktivitaeten statt.Diese Aktivitaeten wurden vom Kulturhaus (MGOK)in Jasien und Gemeinde Spreetal im Rahmen des Projektes“Wir lernen die polnische und deutsche Sitten und Braeuche der Festen‘ organisiert. Am Projekt haben insgesamt 262 Personen teilgenommen(130 Einwohner aus Spreetal und 132 aus Jasien) Waehrend der Realisierung des Projektes ist die Krankheit Covid-19 in der Welt erschienen.Es wurde Pandemie verkuendigt.Wegen des Ausgehens- und Treffensverbot wurde die Entscheidung ueber Verzicht einigen geplanten Aktivitaeten getroffen.

Vor den Projektaktivitaeten fand das Treffen  des gemeinsames Projektpersonals statt.Sie haben die geplanten Aktivitaeten besprochen.1.Aktivitaet war Singenworkshop.Die Teilnehmer,60 Personen, haben gemeinsam polnische und deutsche Weihnachtslieder gesungen .Am 11.12.2019 fand  Handworkshop-Herstellung der Weihnachtskugeln fuer 60 Personen statt.Am 14.12.2019 fand in Jasien der Weihnachtsmarkt  statt.Alle Leute haben die kommende Weihnachtszeit erlebt. Auf dem Markt war die Ausstellung der gemachten Weihnachtsdekorationen, auf der Buehne gemeinsames Singen der Weihnachtslieder,Animationen fuer Kinder .Es ist auch Nikolaus mit Geschenken gekommen,Er hat die Geschenke fuer 40 Kinder  geschenkt. An dieser Aktivitaet hat 100 Einwohner teilgenommen .Am 06.01.2020  fand in Jasien Dreikoenigeumzug ,mit 60 Teilnehmern statt. Die Einwohner der Gemeinde Spreetal lernten unsere Sitten dieses Festes kennen .Am 24.03.2020 wurde Handworkshop-Gigantostereimalen von 2 Mitarbeiter des Kulturhauses in Jasien durchgefuert. Diese Aktivitaet wurde gegen Pandemie Covid 19 ihre Form geaendert.

Das 2.Treffen des Projektpersonals,.Ostereimalenworkshop und Schlusskonferenz wurden auch wegen der Pandemie  Covid-19 abgesagt Waehrand des Projektes hat die Direktorin des Kulturhauses  aller Teilnehmer ueber die Foerderung des Projektes aus den Mitteln des Europaeischen Fonds fuer regionale Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 und von staatlichen Mitteln.Alle Teilnehmer-Die Einwohner der Gemeinde Jasien und Gemeeinde Spreetal sind zufrieden und planen weitere Zusammenarbeit im Rahmen Kulturbereich  durch Organisation der gemeinsamen Projekte, wenn das natuerlich moeglich wird.

 

Fundusz Małych Projektów ( FMP ) INTERREG POlska - Saksonia 2014 - 2020

Kleinprojektefonds (KPF) INTERREG Polen - Sachsen 2014 - 2020

Projekt pn.: „ Poznajemy polskie i niemieckie tradycje i zwyczaje świąteczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.
 
Das Projekt "Wir lernen die polnischen und deutschen Weihnachtssitten und Weihnachtsbraeuche kennen" ist aus den Mitteln des Europaeischen Fonds für regionale Entwicklung und aus staatlichen Mitteln im Rahmen des Kleinprojektefons Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 gefoerdet.
 

CZAS TRWANIA PROJEKTU  / LAUFZEIT DES PROJEKTES

21.11.2019 – 30.05.2020r.

 

WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR/ BEANTRAGTE EFRE-FÖRDERSUMME   

7.900,84 EUR        

 

CEL PROJEKTU / PROJEKTZIEL

Wzmocnienie pracy partnerskiej w zakresie integracji mieszkańców w rejonie transgranicznym / Staerkung der Partnerzusammenarbeit im Bereich Integration der Einwohner in der Grenzregion

 

REZULTAT PROJEKTU / RESULTATE DES PROJEKTES

- Warsztaty wokalne / Singenworkshop

- Warsztaty artystyczne / Kunstworkshop

- Jarmark Bożonarodzeniowy/ Weihnachtsmarkt

- Orszak Trzech Króli / Dreikoenigeumzug 

- Warsztaty z malowania jaja Wielkanocnego w plenerze / Handworkshop-Ostereimalen im Freien  

 

BENEFICJENT / NAME DES KPF BEGUNSTIGEN

Miejsko – Gminny Ośrodek  Kultury w Jasieniu, www.mgokjasien.naszgok.pl

PARTNER PROJEKTOWY / ANGABEN ZUM PROJEKTPARTNER

Gmina Spreetal, www.spreetal.de 

Zakup materiałów do dekoracji sceny i placu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

Materialieneinkauf für Buehne- und Platzdekoration ist aus den Mitteln des Europaeischen Fonds für regionale Entwicklung und staatlichen Mitteln im Rahmen des Kleinprojektefons Interreg Polen-Sachsen 2014-2020 gefoerdet.

Zakup materiałów do dekoracji sceny i placu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

Materialieneinkauf für Buehne- und Platzdekoration ist aus den Mitteln des Europaeischen Fonds für regionale Entwicklung und staatlichen Mitteln im Rahmen des Kleinprojektefons Interreg Polen-Sachsen 2014-2020 gefoerdet.

INFORMACJA O PROJEKCIE:

W celu bliższej współpracy chcemy pokazać inicjatywę spotkań mieszkańców z Gminy Jasień i gminy Spreetal, którzy potwierdzili chęć udziału w cyklu spotkań dla mieszkańców obu gmin w celu poznania tradycji i zwyczajów świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem, świętem Trzech Króli i Wielkanocą. W ramach projektu zaplanowano wspólne działania, które odbędą się od grudnia 2019 r. do końca kwietnia 2020 r. Zaplanowano cykl 7 spotkań dla mieszkańców polegających na:

1. Warsztatach wokalnych, które będą polegać na wspólnej nauce śpiewania kolęd Bożonarodzeniowych polskich i niemieckich [5h] dla 60 osób (30PL+30DE).

2. Warsztatach artystycznych z rękodzieła Bożonarodzeniowego. Uczestnicy będą mieli do wykonania własnoręcznie bombki Bożonarodzeniowe [5h] dla 40 osób (20PL+20DE).

3. Jarmarku Bożonarodzeniowym - podczas którego mieszkańcy obu Gmin będą mogli wspólnie przeżywać nadchodzący czas świąt Bożego Narodzenia [8h]. W trakcie Jarmarku odbędzie się wystawa wykonanych ozdób świątecznych, wspólne biesiadowanie, wspólny śpiew piosenek - kolęd polskich i niemieckich poznanych na warsztatach wokalnych. Na spotkaniu odbędą się również animacje dla dzieci połączone z wizytą Świętego Mikołaja, rozdanie paczek dla 40 dzieci (20PL + 20 DE), różne zabawy, poczęstunek i wspólne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. Łącznie na Jarmarku zaplanowano 100 osób (50PL+50DE). Przy scenie zostanie umieszczony baner informacyjny. Zostanie zakupiony namiot z nadrukiem zgodnym z wytycznymi programu w celu przeprowadzenia wystawy ozdób Bożonarodzeniowych na zewnątrz w centrum miejscowości Jasień. Namiot posłuży również jako konstrukcja stajenki noworocznej podczas obchodów święta Trzech Króli. Po zakończeniu projektu namiot przechowywany w MGOK w Jasieniu i będzie wykorzystywany wg zapotrzebowania.

4. Orszaku Trzech Króli, który będzie polegał na prezentacji obchodów tego święta w Polsce w gminie Jasień. W tym działaniu zaplanowano zakup strojów postaci wchodzących w skład Orszaku, zakup figurek. Z uwagi na brak strojów w tym terminie w wypożyczalniach oraz teatrach nie ma możliwości wypożyczenia stroi w tym terminie, ponieważ w każdej gminie w Polsce obchodzone jest owo święto. Po zakończeniu projektu stroje, figurki będą przechowywane w MGOK w Jasieniu i wykorzystywane podczas kolejnych świąt. Stroje oraz figurki zostaną oznakowane zgodnie z wytycznymi programu. Zaplanowano udział 60 osób (30PL+30DE) [5h].

5. Warsztatach z malowania Jaja Wielkanocnego w plenerze dla dzieci, które będą polegać na wspólnym malowaniu jaj gigant dla 40 osób (20PL+20DE) [5h]. Pomalowane jaja gigant będą tworzyć dekorację na skwerze przy MGOK w Jasieniu w okresie świąt Wielkanocnych. Przy dekoracji umieszczona zostanie tablica informacyjna z informacją o dofinansowaniu zakupu materiałówdo prowadzenia warsztatów. Po zakończeniu projektu jaja będą przechowywane w MGOK w Jasieniu oraz wykorzystywane w następnym okresie wielkanocnym.

6. Warsztatach z malowania tradycyjnego jajka, robienie pisanki i kraszanki dla 40 osób (20+20)[5h].

7. Konferencji Podsumowującej Projekt połączonej z degustacją dań Wielkanocnych - odbędzie się przed Wielkanocą do dnia10.04.2020r. W trakcie konferencji przedstawiona zostanie prezentacja na temat obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, Trzech Króli i Wielkanocy po stronie polskiej i niemieckiej. Prezentacje zostaną przygotowane przez obie gminy, zwyczaje polskie - gmina Jasień i zwyczaje niemieckie – gmina Spreetal. W celu sprawnego przeprowadzenia prezentacji zakupiony zostanie ekran projektowy na statywie i oznakowany zgodnie z wytycznymi programu. Po zakończeniu projektu ekran będzie przechowywany w MGOK w Jasieniu i wykorzystywany wg potrzeb. Na Konferencji zaplanowano 60 uczestników (30PL+30 DE)[5h]. W projekcie zaplanowano działania informacyjnopromocyjne: plakaty, informacja na stronie internetowej Beneficjenta o współfinansowaniu projektu. Podczas realizacji projektu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna w celu udokumentowania realizacji projektu. W zaplanowanych działaniach weźmie udział łącznie 400 uczestników [200 osób z Polski i 200 osób z Niemiec]. Informacja o współfinansowaniu projektu zostanie wpisana na wszystkich dokumentach projektowych m.in.: plakatach, tablicach informacyjnopromocyjnych, zaproszeniach, na stronie internetowej, itp. Nabór uczestników do projektu po stronie polskiej odbywać się będzie podczas podania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej MGOK i tablicy informacyjnej w m. Jasień. Po stronie niemieckiej naborem uczestników będzie zajmowała się wyznaczona osoba oraz informacja o naborze będzie znajdowała się na tablicy informacyjnej w gminie Spreetal Nabór uczestników odbędzie się w miesiącu grudniu 2019 i marcu 2020. W celu sporządzenia właściwej dokumentacji potwierdzającej realizację każdego działania zostaną wykonane przez beneficjenta zdjęcia oraz sporządzone zostaną notatki służbowe, listy uczestników. W ramach projektu zostanie zakupiony baner informacyjny na którym znajdzie się informacja o źródle współfinansowania projektu i zakupionych do jego realizacji materiałów (wym. min 150x200 cm), który zostanie umieszczony do wiadomości publicznej np. przy scenie na Jarmarku Bożonarodzeniowym i podczas święta Trzech Króli. Podczas warsztatów umieszczona zostanie duża tablica informacyjna (wielkość plakatu min. A1) wystawiona w miejscu prowadzenia warsztatów z informacją o źródle współfinansowania projektu i zakupionych do jego realizacji materiałów. W ramach promocji projektu zakupione zostaną: - torby ekologiczne z nadrukiem zgodnym z wytycznymi programu dla uczestników projektu w celu np. zapakowania i przenoszenia ozdób świątecznych: - maskotki świąteczne Mikołaj oraz Zajączek zakupione będą dla uczestników projektu.

Projektbeschreibung

Fuer weitere Zusammenarbeit moechten wir die Treffeninitiativen der Einwohner der Gemeinde Jasien und Gemeinde Spreetal zeigen. Sie wollen Weihnachts -, Dreikoenige- und Osterfesttraditionen kennenlernen. Im Rahmen des Projektes wurden gemeinsame Aktivitaeten geplant, die bis Ende Dezember 2019 und bis Ende April 2020 stattfinden. Es wurden 7 Treffen fuer Einwohner geplant:

1. Singenwoskshop-gemeinsames Lernen von polnischen und deutschen Weihnachtslieder (5

Stunden) fuer 60 Personen (30PL+30DE).

2. Handwerkenworkshops-die Teinehmer machen selbst Weihnachtskugeln (5 Stunden) fuer

40 Personen (20PL+20DE).

3. Weihnachtsmarkt - die Buerger haben Moeglichkeit gemeinsam Die Weihachtszeit zu erleben (8 Stunden). Waehrend des Weihnachtsmarktes finden: die Praesentation der selbstgemachten Dekorationen statt, gemeinsames Schmausen, gemeinsames Singen – polnische und deutsche Weihnachtslieder, die alle Teilnehmer waehrend des Singentreffens gelernt haben. Waehrend des Treffens finden auch Animationen fuer Kinder zusammen mit dem Weihnachtsmannbesuch, Geschenkenverteilen fuer 40 Kinder (20PL+20DE), verschiedene Spiele, Erfrischung. Insgesamt hat man im Weihnachtsmarkt 100 Personen geplant (50PL+50DE). An der Buehne wird Informationsbaner geplant es wird auch ein Zelt gekauft mit dem Schrift nach den Leitlinien des Programms. Im Zelt ist die Ausstellung von Weihnachtsdekorationen im Zentrum der Stadt Jasien geplant. Das Zelt dient Spaeter als Krippekonstruktion im Fest von Dreikoenige. Nach der Beendigung des Projektes wird das Zelt im Kulturhaus (MGOK) in Jasien bewahren und wird nach dem Bedarf benutzt.

4. Dreikoenige- Umzug – ist eine Praesentation dieses Festes in Polen in der Gemeinde Jasien. Fuer das Event wird Einkauf der Umkleidungen fuer den Umzug und viele Krippenfiguren geplant, weil in der Weihnachtszeit keine Moeglischkeit fuer Umkleiderausleihen aus Theater und von Kostuemverleih gibt. In jeder Gemeinde feiern die Einwohner dieses Fest. Nach der Beendigung des Projektes werden die Kostueme, Krippenfiguren im Kulturhaus (MGOK) in Jasien bewahren und werden sie Waehrend der naechsten Fest benutzt. Die Kostueme und Krippefigurenwerden mit dem Schrift nach den Leitlinien des Programms gezeichnet. Im Koeniglichen Zug sind 60 Personen geplann (30PL+30DE).

5. Eiermalen – Handwerk – die Kinder werden gemeinsam die grossen Osterneier (Gigante) malen; 40 Personen (20PL+20DE) (5 Stunden). Die bemalten Giganteier werden als Dekoration vor dem Kulturhaus (MGOK) in Jasien in der Osterzeit dienen. An der Dekoration wird Informationstafel mit der Information ueber Foerderng on Handwerkmaterialien augehaengt. Nach Abschluss des Projekts werden die Eier bei MGOK in Jasień eingelagert und in der nächsten Osterperiode

verwendet.

6. Hanndwerkworkshop – traditionelles Eiermalen, Ostereier fuer 40 Personen (20PL+ 20DE)

[5 Stunden]

7. Konferenz zur Zussamennfassung des Projektes zusammen mit Osterspeisendegustation. Konferenz findet bis 10.04.2020 vor Osterfest statt. Waehrend der Konferenz wird die Praesentation zum Thema Weihnachten - , Dreikoenigs - , Osterfest in polnischer und deutscher Seite gezeigt. Die Presentationen werden von beiden Gemeinden vorbereitet: polnische Sitten – Gemeinde Jasien und deutsche Sitten – Gemeinde Spreetal. Um reibungslose Praesentation wird Projektbildschirm mit dem Stativ gekauft mit dem Schrift nach den Leitlinien des Programmes. Nach der Beendigung des Projektes wird Bildschirm im Kulturhaus (MGOK) in Jasien bewahren und nach dem Bedarf benutzt. Zur Konferenz werden 60 Teilnehmer geplant (30PL+30DE), (5 Stunden). Im Projekt wurden die Information – und Promotionaktivitaeten geplant: Poster, Information in der Webseite des Benefiziantes ueber Projektfoerderung. Waehrend der Realisierung ist Fotodokumentation vorgesehen. Das dient als Dokumentation der Projektrealiesierung. An geplanten Aktivitaeten nehmen insgesamt ca. 400 Teilnehmer teil (200 aus Polen und 200 aus Deutschland). Der Information ueber Foerderung wird auf allen Projektdokumente aufgeschrieben: Poster, Info - , Promotionstafel, Einladungen, Webseiten.Teilnehmeraufnahme fuer das Projekt findet in der polnischen Seite durch die Anzeige in der Kulturhauswebseite (MGOK) und Infostafel in der Stadt Jasien statt. Die Teilnehmeraufnahme in der deutsche Seite macht die bestimmte Person und die Information befindet sich an der Infotafel in der Gemeinde Spreetal. Teilnehmeraufnahme findet im Monat Dezember 2019 und im Maerz 2020 statt. Um reibungslose Dokumentation, die Realisierung aller Aktivitaet informiert, werden von Benefiziant Fotos, Dienstnotizen und Teilnehmerlisten gemacht. Im Rahmen des Projektes wird Infobanner gekauft. Hier gibt es Information ueber Projektfoerderung und Materialieneinkaufsfoerderung (Größe minimum 1,50/2,0 m). Banner fuer Oefentliche Nachricht wird an der Buehne wehrend des Weihnachtsmarktes und des Dreikoenigefestes aufgehaengt.Waehrend der Handarbeitsworkshops wird grosse Infotafel (Plakatgroesse min A1) gestellt mit Information ueber Projekt – und Materialieneinkaufsfoerderung. Im Rahmen der Projektpromotion werden fuer die Teilnehmer die Oekologischen Taschen mit dem Leitlinien des Programms gekauft. Sie dienen als Verpackungen der festlischen Dekorationen. Es werden auch festliche Maskotchen (Nikolaus und Osterhase) gekauft.

Warsztaty z malowania jaja Wielkanocnego w plenerze

Warsztaty z malowania jaja Wielkanocnego w plenerze

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019

Warsztaty z rękodzieła - ozdoby świąteczne

Warsztaty z rękodzieła - ozdoby świąteczne

Warsztaty woklane (10.12.2019)

Warsztaty woklane (10.12.2019)

Spotkanie personelu

Spotkanie personelu

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2